Ophangsystemen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden in het kader van privacy uitsluitend door Ophangsystemen.nl gebruikt ten behoeve van afhandeling van de bestellingen en nooit zonder toestemming verleend aan externe partijen, met uitzondering van die gegevens die nodig zijn om een bestel- of retourovereenkomst tot een goed einde te brengen.

Eigendom

De webshop Ophangsystemen.nl is eigendom van CWORX, handelend onder de naam Ophangsystemen.nl (KVK- nummer: 18075832 Btw nummer: NL001781018B64). Niets uit deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of gebruikt worden voor andere doeleinden.

Contactgegevens:
www.ophangsystemen.nl
Noordstraat 81
5038 EG Tilburg
013 –5110750

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ophangsystemen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten als mede o.b.v. gerechtvaardigd belang en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om jouw bestelling goed af te handelen, of bij eventuele informatieverstrekking jou hierover te kunnen informeren.
– Bankgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig om jouw aankopen en retouren goed af te handelen
– Gegevens over jouw surfgedrag en locatiegegevens,d.m.v. cookies, IP-adres en analyses van klik- en navigatiegedrag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ophangsystemen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ophangsystemen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van jouw bestelling
– Het bezorgen van jouw bestelling
– De mogelijkheid om een account aan te maken
– Telefonische of e-mail contact
Bovenstaande gegevens zijn nodig om jou zo goed mogelijk te helpen wanneer je een bestelling wilt plaatsen of wilt terugsturen in onze shop. Ook wanneer er een onduidelijkheid is , kunnen wij jou bereiken.
– Het verwerken van bankgegevens ivm betalingen en terugbetalingen van jouw bestelling.
Deze gegevens slaan wij niet op. Ophangsystemen.nl heeft ze nodig om de betaling te verwerken. Wij zien jouw gegevens niet. Tenzij je kiest voor ene rechtstreekse bankoverschrijving. Verder hebben wij jouw bankrekeningnummer nodig om jouw retour zsm af te kunnen handelen. Alleen de bankafschriften zijn digitaal terug te vinden. Wij slaan jouw bankgegevens verder dan ook niet op.
– Het bevorderen van een gebruiksvriendelijke site.
D.m.v. jouw persoonsgegevens en jouw website-navigatie, kunnen wij nog beter inspringen op een makkelijk toegankelijke site.
– Voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Ophangsystemen.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ophangsystemen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
Ophangsystemen.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden met als doel jouw bestelling goed af te kunnen handelen, m.n. administratief. Derden zijn in deze Rabobank/Omnikassa i.v.m. Ideal, Mastercard, Visa, Bankcontact, PostNL, GLS, Mailchimp en Feedback Company.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Ophangsystemen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is mogelijk de browser zo in te stellen dat men tijdens het winkelen geen cookies ontvangt. Tevens vind je op de site linkjes die door kunnen verwijzen naar social media als Facebook, Instagram en Twitter. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, of d.m.v. een mailtje te sturen naar info@ophangsystemen.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ophangsystemen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ophangsystemen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ophangsystemen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geheimhouding

Alle personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, als mede de verantwoordelijke zelf en anderen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens welke zij hebben ingezien, mits door wet- of regelgeving zij gevraagd worden hierover informatie te verstrekken.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ophangsystemen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ophangsystemen.nl. Ophangsystemen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een uiterlijke bewaartermijn van 2 jaar zal gehandhaafd worden, gemeten vanaf de laatste actie.

All rights reserved © 2020 Ophangsystemen.nl